Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

Algemene voorwaarden voor gebruik van de website

Voorwoord

Onderhavige voorwaarden worden overeengekomen tussen enerzijds sprl LEMBRIX – hierna de Dienstverlener genoemd – ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.924.146 en gevestigd te 4970 Stavelot, Rue Abbé Dossogne 27 en anderzijds de personen - hierna de Bezoeker genoemd - die de website en de diensten die erop aangeboden worden - hierna de Website genoemd - raadplegen of gebruiken.

De voorwaarden dienen beschouwd te worden in combinatie met het beleid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Contactgegevens:Bvba LEMBRIX

Btw: BE477.924.146

Website: www.ardennesloisirs.be

E-mail: info@ardennesloisirs.be

Telefoonnummer: 0032 87 27 52 04

Beschrijving van de dienst:

De Dienstverlener biedt onder de handelsnaam Ardennes Loisirs via de website www.ardennesloisirs.be een dienst aan om advertenties te hosten voor verhuring van vakantiehuizen, gastenkamers en andere toeristische vakantieverhuringen. De Dienstverlener biedt hosting aan voor mensen uit de sector die verhuringen aanbieden - hierna de Eigenaars genoemd - en een dienst voor online reservering en betaling.

Article 1.    Doel van de overeenkomst

De Dienstverlener biedt alleen een platform voor hosting van advertenties met de mogelijkheid tot contact tussen Eigenaars en Bezoekers. De Dienstverlener komt niet tussen bij de contractuele relatie van de Bezoeker en de Eigenaar, en draagt geen enkele verplichting als bemiddelaar, reisorganisator of vastgoedmakelaar.
Bij een reservering beperkt de Dienstverlener zich tot het doorgeven van de noodzakelijke gegevens aan de Eigenaar. De Dienstverlener host ook het betaalplatform.
De dienst is gratis voor Bezoekers.
Door het gebruik en de raadpleging van de website gaat de Bezoeker akkoord met onderhavige voorwaarden. Daarnaast wordt bij het openen van een account gevraagd dat de Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de algemene voorwaarden.
Onderhavige algemene voorwaarden kunnen altijd gedownload worden (in pdf-formaat) via de website op het volgende adres www.ardennesloisirs.be.
Voorliggende algemene voorwaarden kunnen op elk moment aangepast worden door de Dienstverlener op basis van een gewijzigde regelgeving of voor eigen behoeften. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing bij publicatie op de website. De Bezoeker dient bij zijn bezoek na te gaan welke voorwaarden van toepassing zijn. Met het oog op transparantie zal de Dienstverlener een waarschuwing voorzien om de aandacht van de Bezoekers te trekken.

Article 2.    Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Persoonsgegevens van de Bezoeker worden behandeld overeenkomstig het "Beleid voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer" waarmee de Bezoeker zich akkoord verklaart bij inschrijving op de website.

Article 3.    Annulering

De Dienstverlener vestigt de aandacht op de algemene voorwaarden en de voorwaarden voor annulering van de Eigenaar. De Dienstverlener mengt zich niet in de contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Bezoeker bij een bestelling en kan niet aansprakelijk gesteld worden als de Eigenaar eventueel weigert om een reservering te annuleren.

Eventuele verzoeken voor annulering moeten rechtstreeks aan de Eigenaar gericht worden.

Article 4.    Beschikbaarheid van de website

De Dienstverlener stelt alles in het werk opdat de website 24 uur op 24, 7 dagen op 7 dagen toegankelijk zou zijn. De Dienstverlener behoudt zich echter het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en op eender welk moment de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan.
De aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan niet ingeroepen worden voor ongemakken of nadelen die verband houden met internetgebruik, met name onderbrekingen, hacking of de aanwezigheid van computervirussen, pogingen tot oplichting door phishing (of een andere techniek), ontvreemding of diefstal van informatie of van elk ander feit dat beschouwd kan worden als overmacht.

Article 5.    Aansprakelijkheid

De Dienstverlener heeft in het algemeen slechts een middelenverbintenis voor de diensten die hij aanbiedt op de website.
De Eigenaar is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie en van de effectieve kwaliteit van de verhuring die hij aanbiedt. De effectieve kwaliteit van de panden die aangeboden worden voor verhuring, wordt hoegenaamd niet gecontroleerd. De Dienstverlener verstrekt geen advies aan de Bezoeker met betrekking tot zijn keuze van advertenties.
De Bezoeker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van het commentaar dat hij post op de website. De Bezoeker verbindt zich ertoe om geen commentaren te posten die ingaan tegen de wet of de goede zeden, of die beledigend zijn.
De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar de Bezoeker doorverwezen wordt van op de site van de Dienstverlener.
Bij de reservering kan de Bezoeker online betalen. De Dienstverlener doet hiervoor een beroep op een erkende dienstverlener voor betalingen (Hipay), waarbij de Eigenaar een account kan openen om huurgeld online te ontvangen. Het geheel van de betalingstransacties vindt plaats op het platform van de dienstverlener voor betalingen. Daarbij gelden zijn algemene voorwaarden die de Bezoeker en de Eigenaar verondersteld zijn te kennen en te aanvaarden.
De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan Bezoekers die onderhavige algemene voorwaarden niet naleven of deze niet te goeder trouw uitvoeren, met name (niet-beperkende opsomming) door inbreuk te plegen op de rechten op intellectuele eigendom van de Dienstverlener of derden, of door de website te gebruiken voor onwettige doeleinden.
De Dienstverlener handelt als host zoals bedoeld in artikel XII.19 §1 van het Wetboek van economisch recht voor advertenties van de Eigenaars en commentaren van Bezoekers. Hij voert hoegenaamd geen controle uit, maar behoudt zich het recht voor om duidelijk onwettige commentaren of advertenties tijdelijk te verwijderen en de bevoegde instanties in te lichten.

Article 6.    Intellectuele eigendom

Uitgezonderd de inhoud van de advertenties is de volledige website eigendom van de Dienstverlener, inclusief de architectuur, het ontwerp, de presentatie van de advertenties, de interface, de database, de benaming en de domeinnaam.
Geen enkel onderdeel van de website of van de componenten ervan mag noch volledig noch gedeeltelijk gereproduceerd of publiekelijk gecommuniceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.
De Bezoeker krijgt, in het kader van onderhavige voorwaarden, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die te allen tijde en zonder reden kan ingetrokken worden en enkel en alleen dient voor toegang tot de inhoud van de site, voor weergave ervan of voor downloads. Reproductie is alleen toegestaan voor privégebruik en privékopieën overeenkomstig de wet op auteursrechten.
De Eigenaar is houder van de rechten voor intellectuele eigendom van de inhoud van de advertenties die hij aanbiedt.

Article 7.    Toepasselijke wet en bevoegdheid

Bij een geschil zijn alleen de burgerlijke en handelsrechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd. Alleen de Belgische wet is van toepassing op de overeenkomst.
Onderhavige algemene voorwaarden bevatten alle verbintenissen van de partijen. Geen enkel document, project, schrijven of document, van welke aard ook, kan aangevoerd worden om het bestaan van een andere of aanvullende verbintenis aan te tonen buiten deze die hierin onderschreven worden.
Geen enkele handeling, houding, tolerantie of nalatigheid vanwege de Dienstverlener kan beschouwd worden als een al dan niet gedeeltelijke verzaking van zijn aandeel in de strikte en integrale uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die deze aanvullen.