Bescherming van het prive leven

Bescherming van de persoonlijke levenssfeerCookies

Om technische redenen gebruiken we cookies om uw taalkeuze te beheren en uw sessie open te houden.

Google Analytics verzorgt ook de statistieken van onze site aan de hand van cookies, zonder dat u daarbij geïdentificeerd wordt.

U kan uw browser instellen om gewaarschuwd te worden telkens als er een cookie aangemaakt wordt, of om de creatie ervan te voorkomen:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Dit zal de toegang tot onze site niet verhinderen. 

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

U kan onze website bezoeken, informatie bekijken over onze diensten en advertenties raadplegen zonder persoonsgegevens op te geven.

Als u ervoor kiest om ons persoonsgegevens te verstrekken door u in te schrijven op de site of door vakantiehuizen aan te bieden voor verhuring, zullen we uw gegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.


Persoonsgegevens (familienaam, voornaam, foto, beroep, adres, telefoon- en faxnummer, mailadres, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, rijksregisternummer en identiteitskaartnummer, bankrekeningnummer, ...) die u verstrekt worden verwerkt door sprl LEMBRIX, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.924.146 en gevestigd te 4970 Stavelot, Rue Abbé Dossogne 27 overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:

voor beheer van uw account en commentaar;
voor beheer van uw reserveringen en advertenties;
voor beheer van uw klantenservice en de preventie en detectie van fraude;
voor uitgifte, inning en controle van facturen;
voor communicatie op papier of elektronische informatie van bvba LEMBRIX of haar commerciële partners, een doeleinde waarmee de medecontractant uitdrukkelijk akkoord gaat door aanvaarding van de huidige overeenkomst;
voor informatie of promotie in verband met de diensten van bvba LEMBRIX of haar commerciële partners, een doeleinde waarmee de medecontractant uitdrukkelijk akkoord gaat door aanvaarding van de huidige overeenkomst;
voor marktstudies en verbetering van onze diensten;
om nieuwe doeleinden voor te stellen.


Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te verwerken voor de hiervoor vermelde doeleinden.

Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de hiervoor vermelde doeleinden, tenzij u achteraf uitdrukkelijk verzet aantekent tegen de doeleinden die vermeld staan in punten v. en vi.

De persoonsgegevens die u verstrekt worden geregistreerd in een bestand dat eigendom is van en verwerkt wordt door sprl LEMBRIX.

De gegevens worden 10 jaar na afsluiting van uw account bewaard.

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden voor de doeleinden die hiervoor vermeld staan.

Door een schriftelijk gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een identiteitsbewijs te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking, kan u van bvba LEMBRIX schriftelijk de gegevens die u aanbelangen ontvangen (gratis indien het over een redelijk volume gaat) en desgevallend ook onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens laten corrigeren. U kan zich ook richten tot de Privacycommissie om deze rechten uit te oefenen.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor aanvragen met betrekking tot het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens waaraan geen gevolg werd gegeven binnen 45 dagen na de aanvraag of indien deze aanvraag verworpen werd.

Als u ooit meent dat we uw privacy niet respecteren, kan u ons schrijven of e-mailen (info@ardennesloisirs.be ). Wij zullen alles in het werk stellen om het probleem op te sporen en het recht te zetten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons of met de Privacycommissie op het volgende adres:

Privacycommissie

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax: + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be